Algemene voorwaarden

1.    Definities

2.     Toepasselijkheid

3.     Overeenkomst en opzegging 

4.     Prijzen

5.     Betaling

6.     Wijzigingen en meerwerk 

7.     Uitvoering

8.     Voltooiing

​9.     Geheimhoudingsplicht

10.   Intellectueel eigendom

11.   Aansprakelijkheid 

12.   Overmacht

13.   Beheer

14.   Overdracht 

15.  Toepasselijk recht 

 

​1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden van opdrachtnemer zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.

1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

1.3 Opdrachtnemer: Laurea Zorgservice, gevestigd te Klaaswaal.

1.4 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk en elk individueel een Partij.

1.5 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de hoofdafspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

 1. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachtverlening, diensten et cetera tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

 1. Overeenkomst en opzegging

3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een half jaar tot een jaar, tenzij beide partijen schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

3.2 Indien geen duur van de overeenkomst wordt overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.3 Indien er een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd geldt er een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

3.4 Opzegging van een overeenkomst geschiedt per e-mail aan [email protected] of per aangetekende post aan het adres van opdrachtnemer volgens het handelsregister van de kamer van koophandel en met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn, tegen het einde van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Na het verlopen van de looptijd van het contract is het contract maandelijks opzegbaar, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.6 Bij een overeenkomst van 12 maanden of langer kan op verzoek van de opdrachtgever de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht voor de duur van maximaal twee (2) maanden worden onderbroken c.q. stilgelegd. Na verloop van genoemde periode worden de werkzaamheden door opdrachtnemer hervat.

3.7 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst in het geval van (i) structurele tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, (ii) een direct of indirecte wijziging van zeggenschap over opdrachtgever of de door opdrachtgever gedreven onderneming, zulks zoals bedoeld in het SER-besluit fusiegedragsregels 2015, ongeacht of die regels van toepassing zijn op de wijziging van zeggenschap alsmede (iii) indien de rechtsgeldig vertegenwoordiger van opdrachtgever niet langer zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft binnen opdrachtgever. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

 

 1. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden op de door opdrachtnemer in de overeenkomst aangegeven wijze. De eerste factuur dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Veertien dagen na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Vanaf het moment dat verzuim intreedt is opdrachtgever over het opeisbare bedrag 1% rente per maand of de wettelijke rente indien die hoger is, verschuldigd.

5.3 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15%, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

5.4 In geval van beëindiging van deze overeenkomst door opdrachtnemer op basis van artikel 3.7 zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.

5.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.6 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken, niettegenstaande het recht tot beëindiging van de overeenkomst met onmiddellijke ingang zoals bedoeld in artikel 3.7 van deze algemene voorwaarden.

 1. Wijziging en meerwerk

6.1 Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

6.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

 1. Uitvoering

7.1 Opdrachtnemer start met de werkzaamheden wanneer de betaling van de eerste factuur ontvangen is, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.

7.2 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, dan heeft opdrachtnemer in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat aan het verzoek van opdrachtnemer tot het verstrekken van informatie en gegevens is voldaan. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek met een redelijke termijn voor nakoming nalaat de verzochte informatie of gegevens te verstrekken, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op de voet van artikel 3.7 van deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

7.3 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

7.4 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

7.5 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.

7.6 Indien artikel 3.6 van toepassing is en opdrachtgever een verzoek om de werkzaamheden te hervatten nalaat, dan is opdrachtnemer gerechtigd op eigen initiatief na ommekomst van de in artikel 3.6 genoemde termijn de werkzaamheden te hervatten en de kosten daarvoor conform de geldende overeenkomst te factureren.

7.7 Indien artikel 3.6 van toepassing is en de werkzaamheden door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden hervat, dan is opdrachtgever de voor de opdracht geraamde kosten over de periode volgend op de genoemde termijn aan opdrachtnemer verschuldigd.

 1. Voltooiing

8.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

8.2 Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 1. Geheimhouding

9.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

 1. Intellectueel eigendom

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer en/of worden geacht ten behoeve van opdrachtnemer te zijn ontwikkeld. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.

10.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer of een wettelijke verplichting, in welk laatste geval opdrachtgever zich ertoe zal inspannen de openbaarmakingsverplichting te beperken tot het minimum dat nodig is voor het voldoen aan de wettelijke verplichting.

10.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor die schade steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

11.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 10% van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst over de laatste zes (6) maanden, zulks met een maximum van € 5.000,- inclusief BTW.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie.

11.4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product en/of Werkzaamheden.

11.5 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

11.7 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product en/of Werkzaamheden.

 1. Overmacht

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven.

12.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 1. Beheer

13.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de samenstelling van de lijst met zoekmachines waarbij aangemeld wordt.

13.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

13.3 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruik– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

13.4 Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

13.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van opdrachtnemer een aanmerkelijke, permanente, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

13.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken, indien deze een storing of vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing of vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het online adverteren en/of de zoekmachine marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing of vertraging op te heffen.

13.7 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.

 1. Overdracht

14.1 Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 1. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

15.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Rotterdam.

​Laatst geüpdatet: December 2022